سیلیکون ایران

هدف سیلیکون ایران؛ ارتباط کارآفرینان با یکدیگر

مدیر مرکز رشد فناوری نخبگان و دبیر نشست سیلیکون ایران گفت: هدف اصلی برگزاری سیلیکون ایران ارتباط افراد و کارآفرینان با یکدیگر، شبکه سازی و انتقال تجربیات است. به گزارش روابط عمومی پارک فناوری