جهش

دسته شتابدهنده جهش شتابدهنده جهش رویداد کارآفرینی مرکز شتابدهی نوآوری روز ارائه دانشگاه شهید بهشتی نوپا کسب و کار استارتاپ شرکت های نوپا فناوری اطلاعات demo day innovation accelerator