فرم درخواست عضویت شتابدهنده در مرکز شتابدهی نوآوری

شتابدهنده های متقاضی عضویت در مرکز شتابدهی درخواست خود را در این فرم برای مرکز ارسال می کنند.
  • 12 − 2 =