اکوسیستم استارتاپی در میدان نبرد با کرونا

اخبار
3K
1

پس از چهارده روز تلاش مستمر و شبانه روزی تیم استارتاپی کویید ۱۹در شتابدهنده سیناپس از اعضای مرکز شتابدهی نوآوری، تکنولوژی ساخت کیت های سرولوژی با حضور دکتر سورنا ستاری، برای تولید انبوه به شرکت های تولیدی پیشتاز طب زمان و ایده آل تشخیص آتیه واگذار شد.‌ کیت های سرولوژی SARS-Cov2 IgG و SARS-Cov2 IgM با هدف تشخیص این‌که آیا سیستم ایمنی بدن افراد جامعه نسبت به این بیماری پاسخ داده است یا خیر به تولید رسیده است. این محصول به لحاظ کاربردی در کنار کیت های تشخیصی کارآمد است و به عنوان یک ابزار صرف تشخیصی نیست که موازی با کیت های تشخیصی کرونا  مورد استفاده قرار می گیرد.