فضاهای کار اشتراکی مورد تایید مرکز شتابدهی نوآوری

پویتک

پویتک

زاویه

زاویه

پارادایس هاب

پارادایس هاب

باشگاه نوآوری نیترو

باشگاه نوآوری نیترو

باکس

باکس

هاوش

هاوش

باشگاه کارآفرینی تیوان

باشگاه کارآفرینی تیوان

آبی سفید

آبی سفید

عضویت فضای کار اشتراکی در مرکز شتابدهی نوآوری