فضاهای کار اشتراکی مورد تایید مرکز شتابدهی نوآوری

پویتک

پویتک

زاویه

زاویه

کارخانه نوآوری شیراز

کارخانه نوآوری شیراز

پارادایس هاب

پارادایس هاب

باشگاه نوآوری نیترو

باشگاه نوآوری نیترو

فضای کار اشتراکی ویرا

فضای کار اشتراکی ویرا

باکس

باکس

هاوش

هاوش

فضای کار اشتراکی مکعب

فضای کار اشتراکی مکعب

باشگاه کارآفرینی تیوان

باشگاه کارآفرینی تیوان

آبی سفید

آبی سفید

جهت عضویت فضای کار اشتراکی در مرکز شتابدهی به پست الکترونیکی زیر پیام دهید

iac@techpark.ir